30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 36 قانون مدنی

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

error: