30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 359 قانون مدنی

هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا” مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

error: