30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 357 قانون مدنی

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.

error: