30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 354 قانون مدنی

ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

error: