30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 352 قانون مدنی

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

error: