30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 351 قانون مدنی

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

error: