30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 350 قانون مدنی

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

error: