30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 35 قانون مدنی

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

error: