30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 347 قانون مدنی

شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

error: