30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 346 قانون مدنی

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

error: