30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 345 قانون مدنی

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

error: