30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 343 قانون مدنی

اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

error: