30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 342 قانون مدنی

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

error: