30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 340 قانون مدنی

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

error: