30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 34 قانون مدنی

نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد.

error: