30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 339 قانون مدنی

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

error: