30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 338 قانون مدنی

بیع عبارتست از تملک عین بعوض معلوم.

error: