30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 331 قانون مدنی

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

error: