30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 329 قانون مدنی

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

error: