30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 32 قانون مدنی

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

error: