30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 319 قانون مدنی

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق

رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

error: