30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 317 قانون مدنی

مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

error: