30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 315 قانون مدنی

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.

error: