30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 310 قانون مدنی

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

error: