30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 31 قانون مدنی

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

error: