30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 308 قانون مدنی

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

error: