30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 307 قانون مدنی

امور ذیل موجب ضمان قهری است :

1- عصب و آنچه که در حکم غصب است.

2- اتلاف.

3- تسبیت.

4- استیفاء.

error: