30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 305 قانون مدنی

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.

error: