30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 304 قانون مدنی

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت. کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بان خواهد بود.

error: