30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 303 قانون مدنی

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

error: