30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 302 قانون مدنی

اگر کسی که اشتباها” خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید 0

error: