30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 301 قانون مدنی

کسی که عمدا” یا اشتباها” چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.

error: