30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 300 قانون مدنی

اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.

error: