30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 30 قانون مدنی

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

error: