30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 3 قانون مدنی

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

error: