30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 297 قانون مدنی

اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

error: