30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 293 قانون مدنی

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط کرده باشند.

error: