30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 292 قانون مدنی

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:

1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.

error: