30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 291 قانون مدنی

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

error: