30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 290 قانون مدنی

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

error: