30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 29 قانون مدنی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).

2- حق انتفاع.

3- حق ارتفاق به ملک غیر.

error: