30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 289 قانون مدنی

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید.

error: