30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 286 قانون مدنی

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.

error: