30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 285 قانون مدنی

موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

error: