30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 284 قانون مدنی

اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

error: