30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 283 قانون مدنی

بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.

error: