30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 282 قانون مدنی

اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

error: