30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 281 قانون مدنی

مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد0

error: