30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 280 قانون مدنی

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

error: