30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 28 قانون مدنی

اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.

error: